Sa Fesa, ses Osques, ets Osquins i els senyals d’orella

fesa
Pas de sa Fesa, a la possessió de s’Alqueria d’Avall, Bunyola.

Foto: Joan Campomar Cerdà

osques
Pas de ses Osques, desde Ets Osquins, a s’Alqueria Vella de Dalt, Artà.

Foto: Miquel Ferrà

És temps de toses! Dins la pagesia La Tosa és un dels costums festius més esperats de l’any. Tot i que la feina és cansada, l’ambient de la tosa és distès i de bulla. Si Costa i Llobera s’inspira amb aquesta tradició per escriure el primer capítol de “La gerreta del catiu”, dins l’obra de poesia narrativa, i el titula La Tosa i, a més el situa a Formentor del s.XVI, aleshores podem pensar que, fa uns quants segles, que els pagesos d’una feina en fan una festa.
Era aquest dia que, una vegada tosa l’ovella, s’aprofitava per fer-li el senyal de la possessió pertinent. Com que la marca de la pega s’arriba a esborrar, el senyal d’orella es mantén gairebé tota la vida del bestiar. Cada possessió tenia la seva combinació dels senyals a ambdues orelles, i tenint en compte que existeixen deu senyals i que es poden combinar a davant i a darrera de les orelles, la confusió és gairebé impossible. En aquell temps, les partions entre possessions eren un simple marge, i el bestiar podia passar d’un lloc a l’altre. Aleshores saber quins senyals emprava el veinat era indispensable per poder destriar els animals en temps d’aplecs.
Amb tot això, els passos de muntanya com Sa Fesa i Ses Osques tenen una relació directa amb els senyals d’orella. Per exemple, el Diccionari Català-Valencià-Balear defineix la fesa com un tall estret i llarg, que s’utilitzava per senyar el bestiar a Menorca i a Mallorca. A la imatge del Pas de Sa Fesa observam el tall entre penyals estret i llarg.

Agraïments: A Jaume Vives Cifre, de Fartàritx, per les seves explicacions i que, com a bon Amo de possessió, encara mantén viva la tradició. I a Bernadí Cerdà Albertí, per haver senyat la mateixa ovella deu vegades, sense que aquesta se n’hagi entemut.

Coordenades: Sa Fesa, UTM: 31 S 471949.34 E 4395332.44 N Dec.: 39º 42.444’N 2º 40.369’E
Ses Osques, UTM: 31 S528325.10 E 4400107.48 N Dec.: 39º 45.037’N 3º 19.836’E

RELACIÓ DELS DEU SENYALS D’ORELLA.

Alguns noms són ben curiosos, però gairebé tots estan relacionats amb el camp i la pagesia. Hem situat la fesa i l’osca els dos primers, perquè puguin ésser comparats amb les imatges, i perquè ténen una relació directa amb la toponímia. Tanmateix el forat també el podríem incloure entre aquests primers ja que la paraula forat en la toponímia és abundant. I el de la portella ens recorda un topònim urbà: el carrer de la Portelleta, l’actual Adan Diehl, a la vila de Pollença.

OSCA

FESA

FORAT

PORTELLA

CLAVELL

BESCUNSA

ORONETA

ESPANADA

GUINXA

ESCAPSADA

Anuncis